Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.005 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การบรรเทาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุดระวี เจียรวิภา; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พืชศาสตร์)
2545การปรับปรุงการบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของมังคุดจักรพงศ์ จิระแพทย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พืชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพืชศาสตร์
2545ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้มังคุดเสียบยอดในการปลูกระยะชิดลักษมี สุภัทรา; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พืชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพืชศาสตร์
2544การป้องกันการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลภายในผลของมังคุดและเทคนิคการคัดแยกธีรวุฒิ ชุตินันทกุล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พืชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพืชศาสตร์
2541ปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้เพื่อการส่งออกสายัณห์ สดุดี; เกียรติศักดิ์ รักษ์วงศ์; สุภาณี ชนะวีรวรรณ; อวยชัย ว่องธีรานุสรณ์; สายัณห์ สดุดี; สุภาณี ยงค์; มงคล หลิม; นพ ศักดิเศรษฐ์; พิเชษฐ์ เพชรวงศ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2545การบรรเทาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุดสายัณห์ สดุดี; มงคล แซ่หลิม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2545อิทธิพลของความลาดเอียงพื้นที่ปลูกและระดับน้ำใต้ดินที่มีผลผลิตและคุณภาพผลมังคุดสุภาณี ชนะวีรวรรณ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พืชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพืชศาสตร์
2543การศึกษาการใช้น้ำของต้นทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกองโดยวิธีพลัส์ความร้อนสายัณห์ สดุดี; วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์