Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557ผลของเอธิลมีเทนซัลโฟเนต (EMS) ที่ให้กับโซมาติกเอ็มบริโอของปาล์มน้ำมันต่อการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของต้นกล้าที่พัฒนาสมปอง เตชะโต; ชญานีย์ สังวาลย์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2557การใช้เครื่องหมายโมเลกุลและเทคนิคโฟลไซโทเมทรีในการตรวจสอบความผิดปกติของต้นกล้าปาล์มน้ำมันในหลอดทดลองสมปอง เตชะโต; วราภรณ์ หีดฉิม; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2557ผลของเอธิลมีเทนซัลโฟเนต (EMS) ที่ให้กับโซมาติกเอ็มบริโอของปาล์มน้ำมันต่อการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของต้นกล้าที่พัฒนาสมปอง เตชะโต; ชญานีย์ สังวาลย์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2553การชักนำโพลีพลอยด์ในปาล์มน้ำมันโดยใช้สารโคลชิซินในเมล็ดงอกธีระ เอกสมทราเมษฐ์; สิทธิพงษ์ พรมมา; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2555การตอบสนองของพันธุ์ปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq.) ต่อการให้น้ำในระยะต้นกล้าธีระ เอกสมทราเมษฐ์; วิภาวี บุญยะตุลานนท์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2560ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ำมันระวี เจียรวิภา; อนุธิดา ชูแก้ว; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2558การชักนำและเพิ่มจำนวนโนดูลาร์แคลลัสจากคัพภะอ่อนของปาล์มน้ำมันแบบพิสิเฟอรา (Elaeis guineensis Jacq.) ในหลอดทดลองสมปอง เตชะโต; ธิดารัตน์ ทองแผ่; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์