Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2541โครงการพืชอาหารถั่วธีระ เอกสมทราเมษฐ์; สมใจ นุ้ยสีรุ้ง; นันทิการ์ เสนแก้ว; อัตพล ทองสมศรี; พิมศมร ใจสว่าง; ธีระพงศ์ จันทรนิยม; ศิริกุล ศรีแสงจันทร์; ไพศาล เหล่าสุวรรณ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2545การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมันยงยุทธ เชื้อมงคล; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์; ชัยรัตน์ นิลนนท์; ธีระพงศ์ จันทรนิยม; ประกิจ ทองคำ; นิทัศน์ สองศรี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2544รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการผลของการให้น้ำต่อการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันธีระพงศ์ จันทรนิยม; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์; ประกิจ ทองคำ; Faculty of Natural Resources (Faculty secretary office); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานเลขานุการคณะ; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2544ความต้องการธาตุอาหารและการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมันชัยรัตน์ นิลนนท์; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์; ธีระพงศ์ จันทรนิยม; ประกิจ ทองคำ; วรรณา เลี้ยววาริณ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้มีผลผลิตน้ำมันสูง (ระยะที่ 1)ธีระ เอกสมทราเมษฐ์; นิทัศน์ สองศรี; น้ำอ้อย ศรีประสม; อังคณา โชติวัฒนศักดิ์; ธีรภาพ แก้วประดับ; ชัยรัตน์ นิลนนท์; ประวิตร โสภโณดร; ธีระพงศ์ จันทรนิยม; ประกิจ ทองคำ; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2556การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่นาร้างธีระพงศ์ จันทรนิยม; ประกิจ ทองคำ; ชัยรัตน์ นิลนนท์; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์; Faculty of Natural Resources (Faculty secretary office); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานเลขานุการคณะ; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์