Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-13 of 13 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2534การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้านชีวกายภาพ ด้านเศรษฐกิจสังคมต่อระบบทำการเกษตร และการยอมรับนวัตกรรมการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรในและนอกเขตชลประทาน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงศิริจิต ทุ่งหว้า; สมยศ ทุ่งหว้า; ชัยวัฒน์ โพธิพงศา; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2547การตัดสินใจทำการเกษตรระบบไร่นาสวนผสมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงศิริจิต ทุ่งหว้า; บัญชา พุทธวาศรี; อาแว มะแส; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2549การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของชุมชนชาวนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาศิริจิต ทุ่งหว้า; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร