Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561รายงานวิจัยองค์ประกอบการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำประมงพื้นบ้านของชุมชนลิฟัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังอภิญญา รัตนไชย; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2541ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและความถาวรขององค์กรเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ : กรณีศึกษาในจังหวัดสงขลาอภิญญา รัตนไชย; บัญชา สมบูรณ์สุข; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2543การใช้วิธีการส่งเสริมแบบต่างๆ ของเกษตรอำเภอในภาคใต้ของประเทศไทยอภิญญา รัตนไชย; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2546การใช้และความรู้เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ของเกษตรในการจัดการบ่อและการเลี้ยงกุ้งกุลาดำอภิญญา รัตนไชย; พรพิมล เชื้อดวงผุย; อานนท์ อุปบัลลังก์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร