Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 117 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2542พฤติกรรมการรับฟังรายการประเภทข่าวทางวิทยุกระจายเสียงของประชาชน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่ใช้ภาษาสื่อสารในครอบครัวแตกต่างกันจรูญ ตันสูงเนิน; จามรี อนุรัตน์; ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2540ความคิดเห็นของครูภาษาไทยและนักหนังสือพิมพ์ต่อการใช้ภาษาโฆษณาในหนังสือพิมพ์สนธยา อนรรฆศิริ; ยุทธนา สมหมาย; Faculty of Humanities and Social Sciences (Thai); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย
2545การใช้ภาษาไทยของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง : กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดปัตตานีพรพิมล อุไรรัตน์; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
2536คำรื่นหูในภาษาไทย การวิเคราะห์ค่านิยมสนธยา อนรรฆศิริ; รัชดา ธิยะใจ; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทย)
2537คุณค่าทางวรรณศิลป์ในบทเพลงของพงษ์เทพ กระโดนชำนาญดวงมน จิตร์จำนงค์; สมหญิง เมืองแมน; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทย (สายวรรณคดี))
2536บทบาทของพระภิกษุสงฆ์ในวรรณกรรมปัจจุบันประเภทร้อยแก้วดวงมน จิตร์จำนงค์; สุพรพงศ์ สุวรรณรัตน์; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย; Faculty of Humanities and Social Sciences (Thai)
2547วิเคราะห์นวนิยายของวิมล ไทรนิ่มนวล : คนทรงเจ้า และ อมตะทำนอง วงศ์พุทธ; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทย (สายวรรณคดี))
2538คุณค่าทางวรรณศิลป์ในกวีนิพนธ์ร้อยกรองของอังคาร กัลยาณพงศ์อรชร ตราชู; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทย (สายวรรณคดี))
2533การวิเคราะห์มหาชาติเวสสันดรชาดกฉบับจังหวัดพังงานันทวรรณ์ พวงจิตร; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทย (สายวรรณคดี))
2547บทความเชิงวิจารณ์ในคอลัมน์ ""งานเป็นเงา"" ของ ""ลำแข"" ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ปี พ.ศ. 2542จรูญ ตันสูงเนิน; นงค์ลักษณ์ เนตรทัศน์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)