ค้นหา


Start a new search
เพิ่มตัวกรอง:

ใช้ตัวกรองเพื่อปรับปรุงผลการค้นหา


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 120
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2542พฤติกรรมการรับฟังรายการประเภทข่าวทางวิทยุกระจายเสียงของประชาชน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่ใช้ภาษาสื่อสารในครอบครัวแตกต่างกันจรูญ ตันสูงเนิน; จามรี อนุรัตน์; ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2540ความคิดเห็นของครูภาษาไทยและนักหนังสือพิมพ์ต่อการใช้ภาษาโฆษณาในหนังสือพิมพ์สนธยา อนรรฆศิริ; ยุทธนา สมหมาย; Faculty of Humanities and Social Sciences (Thai); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย
2545การใช้ภาษาไทยของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง : กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดปัตตานีพรพิมล อุไรรัตน์; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
2536คำรื่นหูในภาษาไทย การวิเคราะห์ค่านิยมสนธยา อนรรฆศิริ; รัชดา ธิยะใจ; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทย)
2537คุณค่าทางวรรณศิลป์ในบทเพลงของพงษ์เทพ กระโดนชำนาญดวงมน จิตร์จำนงค์; สมหญิง เมืองแมน; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทย (สายวรรณคดี))
2536บทบาทของพระภิกษุสงฆ์ในวรรณกรรมปัจจุบันประเภทร้อยแก้วดวงมน จิตร์จำนงค์; สุพรพงศ์ สุวรรณรัตน์; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย; Faculty of Humanities and Social Sciences (Thai)
2547วิเคราะห์นวนิยายของวิมล ไทรนิ่มนวล : คนทรงเจ้า และ อมตะทำนอง วงศ์พุทธ; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทย (สายวรรณคดี))
2538คุณค่าทางวรรณศิลป์ในกวีนิพนธ์ร้อยกรองของอังคาร กัลยาณพงศ์อรชร ตราชู; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทย (สายวรรณคดี))
2533การวิเคราะห์มหาชาติเวสสันดรชาดกฉบับจังหวัดพังงานันทวรรณ์ พวงจิตร; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทย (สายวรรณคดี))
2547บทความเชิงวิจารณ์ในคอลัมน์ ""งานเป็นเงา"" ของ ""ลำแข"" ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ปี พ.ศ. 2542จรูญ ตันสูงเนิน; นงค์ลักษณ์ เนตรทัศน์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)