Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การปรับปรุงระบบการจัดการคลังสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารานิกร ศิริวงศ์ไพศาล; อารดา ลีชุติวัฒน์; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2554การศึกษาระบบโลจิสติกส์เพื่อลดระยะเวลาการส่งมอบสินค้าล่าช้าของบริษัทผลิตแห-อวนวนิดา รัตนมณี; ธนา ศรีจันทร์งาม; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2557การประยุกต์แนวคิดแบบลีนกับการจัดการโซ่อุปทาน : กรณีศึกษาโรงงานน้ำยางข้นนิกร ศิริวงศ์ไพศาล; สุวรรณา พลภักดี; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2553การศึกษาตัวแบบการขนส่งระบบโลจิสติกส์ขาเข้าของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา : กรณีศึกษา 5 จังหวัดภาคใต้วนิดา รัตนมณี; ณัฐวุฒิ งามสุทธิ์; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2557การประยุกต์แนวคิดแบบลีนกับการจัดการโซ่อุปทาน : กรณีศึกษาโรงงานถุงมือยางนิกร ศิริวงศ์ไพศาล; สุคนธ์ทิพย์ หงส์พิริยะกุล; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2561การศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการรวบรวมและกระจายวัตถุดิบในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันด้วยการกำหนดการบริหารจัดการพื้นที่วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว; นิกร ศิริวงศ์ไพศาล; กันยา อัครอารีย์; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2562การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบูรณาการในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมกุ้งแช่เย็นแช่แข็งนิกร ศิริวงศ์ไพศาล; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ