ค้นหา


Start a new search
เพิ่มตัวกรอง:

ใช้ตัวกรองเพื่อปรับปรุงผลการค้นหา


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 1389
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2543รูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; วาสนา แสงงาม; การบริหารการศึกษา
2537ผลของวิธีการฝึกทักษะและขนาดของกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6วัน เดชพิชัย; ดารารัตน์ จันทรเพท; จิตวิทยาการศึกษา
2540ผลของกิจกรรมรักษ์ความสะอาดของโรงเรียนบ้านรัตนา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ที่มีต่อพฤติกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยของนักเรียนมารุต ดำชะอม; จรวย พงศ์ประยูร; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2541ผลของการออกกำลังกายว่ายน้ำ วิ่ง และปั่นจักรยานอยู่กับที่ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรภาพของนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประชา ฤาชุตกุล; โอฬาร รัตนบุรี; พลศึกษา
2536ปัจจัยที่มีผลทำให้หมู่บ้านในชนบทจังหวัดปัตตานีมีส้วมใช้ทุกหลังคาเรือนประหยัด ศรีวิหะ; สะแลแม อาแวนิ; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2539ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์และนอกสถานสงเคราะห์ ในจังหวัดยะลาค้วน ขาวหนู; มัลลี อุตตมางกูร; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2537ปัญหาการสอนภาษาไทยของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดสงขลาหรรษา นิลวิเชียร; จันทิรา เลื่อนราม; การประถมศึกษา
2542ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสถานีอนามัย ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสมารุต ดำชะอม; จรงฤทธิ์ สังข์ประสิทธิ์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2540ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดยะลาสุวลัย มหากันธา; สมชาย เอี่ยวสกุล; การประถมศึกษา
2541ปัญหาการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดปัตตานีอนันต์ ทิพยรัตน์; ภิรมย์ จินา; การประถมศึกษา