Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 18 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2540สภาวะ pH ที่เหมาะสมของบ่อไร้อากาศในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นสุพัตรา เฉลียวพงศ์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
2550การศึกษาประสิทธิภาพของแหนร่วมกับระบบระบบบ่อบำบัดน้ำเสียธีรพันธุ์ รัตนพันธุ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
2549แบบจำลองกลไกการกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากน้ำเสียแสนสุข แซ่อึ่ง; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
2549การใช้ปฏิกิริยาเฟนตันในการบำบัดค่า COD และสีของน้ำทิ้งจากกระบวนการรักษาเนื้อไม้ยางพาราของโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์และน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตกล่องกระดาษปฐมาพร นันทกากุล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
2547การกำจัดไนโตรเจนทางชีวภาพพรทิพย์ กังวีระนนท์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
2545การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดสิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือนโดยถังหมักไร้อากาศและลานตากตะกอน : กรณีศึกษาสิ่งปฏิกูลจากโรงบำบัดของเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลาชัยศรี สุขสาโรจน์; ธนิยา เกาศล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2546แบบจำลองฟิล์มชีวะในถังปฏิกรณ์แบบกรองไร้อากาศเมธี วงศ์ผาสุกโชติ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
2541โมเดิลฟิล์มชีวภาพของถังปฏิกรณ์แบบไร้อากาศชนิดแพคเบด : กรณีศึกษา : ระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงานปลาป่นกัลยา ศรีสุวรรณ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2540การปรับปรุงระบบน้ำเสียแบบไร้อากาศของโรงงานน้ำยางข้นกัลยา ศรีสุวรรณ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2547การตกตะกอนโลหะหนักในของเสียซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ค่าซีโอดี โดยกระบวนการต่อเนื่องจินตนา แก้วบริสุทธิ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)