Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 16 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การวิเคราะห์คุณสมบัติและการจับของไวเทลโลจีนินจากปลากระบอกดำประภาพร อุทารพันธุ์; พีรพงษ์ พี่งแย้ม; อนรรฆ พลชาติ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2533การศึกษาเบื้องต้นของเอนไซม์ กลูโคส-6-ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส และ 6-ดีไฮโดรจีเนส ในปาล์มน้ำมันประภาพร อุทารพันธุ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2533กิจกรรมชีวเคมีของตัวอสุจิในการปฎิสนธิของปลานิลประภาพร อุทารพันธุ์; วิชัย วัฒนกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2545สมบัติของเลคตินจากฮีโมลิมฟ์ของกุ้งแชบ๊วยประภาพร อุทารพันธุ์; นิษา ไพจิตร; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2544การประยุกต์ใช้เบื้องต้นของเลคตินจากเมล็ดจำปาดะอุบล ตันสม; ประภาพร อุทารพันธุ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2549การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาสมบัติของเอนไซม์เอ็น-อะซิติลกลูโคซามินิเดสจากฮีโมลิมฟ์ของกุ้งแชบ๊วยประภาพร อุทารพันธุ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2548การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ ELISA ในการหาปริมาณเลคตินในฮีโมลิมฟ์ของกุ้งแชบ๊วยประภาพร อุทารพันธุ์; วนิดา ฤทธิเดช; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2534การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ cGMP-Phosphodiesterase และ cGMP-Binding Protein จากตัวอสุจิของหอยเม่นจุดฟ้าประภาพร อุทารพันธุ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2540การพัฒนาเทคนิค RIA เพื่อวัดระดับพลาสมาไวเทลโลจีนินซึ่งใช้เป็นตัวบ่งชี้วงจรการสืบพันธุ์ในปลากะรังประภาพร อุทารพันธุ์; ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์; เจนจิตต์ คงกำเนิด; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2542การวิเคราะห์คุณสมบัติของเลคตินจากพลาสมาของปลากะรังประภาพร อุทารพันธุ์; อุไรวรรณ ไพชำนาญ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี