Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-15 of 15 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552รูปแบบการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยก่อนผ่าตัดของพยาบาลห้องผ่าตัด : กรณีตัวอย่างโรงพยาบาลสงขลาขนิษฐา นาคะ; วัชรี อิ่มทั่ว; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2556พฤติกรรมการดูแลแบบเอื้ออาทรของพยาบาลห้องผ่าตัด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามการรับรู้ของพยาบาลห้องผ่าตัดวงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร; ปรัศนียาภรณ์ ฤกษดายุทธ์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2560สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินในการจัดการความปวดผู้บาดเจ็บและปัจจัยที่เกี่ยวข้องขนิษฐา นาคะ; จุฬารัตน์ แซ่พั่ง; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2559ผลของการใช้รูปแบบการพยาบาลแบบการจัดการรายกรณีต่อผลลัพธ์การดูแลในผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบวิภา แซ่เซี้ย; ดวงกมล สุวรรณ์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2558การปฏิบัติพยาบาลของพยาบาลห้องผ่าตัดที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สุงอายุ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องขนิษฐา นาคะ; บุศรินทร์ จงใจสุรธรรม; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์