Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 18 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ความแปรปรวนของลักษณะต่าง ๆ ในประชากรลูกชั่วที่ 2 ของปาล์มน้ำมันยงยุทธ เชื้อมงคล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พืชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพืชศาสตร์
2546ผลของเอนไซม์ย่อยเยื่อใยต่อประสิทธิภาพการย่อยอาหารและการเจริญเติบโตของปลานิลแปลงเพศเสาวรส วงษ์ใหญ่; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2532การใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงคัพภะของปาล์มน้ำมันเพื่อทวีจำนวนต้นและย่นระยะเวลาในการงอกเจริญ สิงห์ลอ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พืชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพืชศาสตร์
2554รายงานสรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาพันธุศาสตร์ปริมาณในปาล์มน้ำมันธีระ เอกสมทราเมษฐ์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2560การประเมินไนโตรเจนและคลอโรฟิลล์ในใบปาล์มน้ำมันโดยใช้คลอโรฟิลล์มิเตอร์สายัณห์ สดุดี; ปิยวิชญ์ สวัสดิ์วงค์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2558ผลของรังสีแกมมาและสารโคลชิซินต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาในปาล์มน้ำมันธีระ เอกสมทราเมษฐ์; สุนัตดา แดงหย้ง; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2523การศึกษาปัญหาทางพืชกรรมปาล์มน้ำมันในประเทศไทยพรชัย เหลืองอาภาพงศ์; อนุชิต ชินาจริยวงศ์; รัตนา อุทยานุกูล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2530รายงานการวิจัยการศึกษาการให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันในภาคใต้ของประเทศไทยพรชัย เหลืองอาภาพงศ์; อยุทธ์ นิสสภา; รัตนา สังสิทธิสวัสดิ์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2531ผลของการใช้กากเมล็ดปาล์มน้ำมันต่อคุณลักษณะของสุกรขุนยุทธนา ศิริวัธนนุกูล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2561การวิเคราะห์เสถียรภาพของลูกผสมปาล์มน้ำมันในสามสถานที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยธีระ เอกสมทราเมษฐ์; นิราณี บือราเฮง; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์