Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การใช้ประโยชน์ของกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันในสูตรอาหารแพะปิ่น จันจุฬา; เสาวนิต คูประเสริฐ; วันวิศาข์ งามผ่องใส; อภิชาติ หล่อเพชร; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2553การใช้ประโยชน์ของเนื้อในเมล็ดยางพาราและกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารแพะปิ่น จันจุฬา; ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล; อภิชาติ หล่อเพชร; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Faculty secretary office); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานเลขานุการคณะ
2561การใช้ประโยชน์ของกากผลปาล์มน้ำมันจากกระบวนการหีบแบบแห้งด้วยตัวทำละลายในสูตรอาหารแพะปิ่น จันจุฬา; กฤช สมนึก; สหัทยา พงค์ประยูร; สิริชัย คงปาน; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์