Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553โรคสไปโรนิวคลีโอซีสในปลานิลและปลาสวยงามวุฒิพร พรหมขุนทอง; นเรศ ซ่วนยุก; กิจการ ศุภมาตย์; คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2528การใช้สาหร่ายหางกระรอกสาหร่ายพุงชะโด และผักตบชวาผสมในอาหารเพื่อให้อนุบาลปลูกปลาตะเพียนขาว Puntius gonionotus bleekerวุฒิพร พรหมขุนทอง; ดวงรัตน์ เทศประสิทธิ์; กิจการ ศุภมาตย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2548ผลของอะฟลาทอกซินบี1 ต่อปลานิลแดงแปลงเพศกิจการ ศุภมาตย์; วุฒิพร พรหมขุนทอง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2548โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลากะพงขาวและการผลิตวัคซีนต่อเชื้อสเตรปโตคอคคัสวุฒิพร พรหมขุนทอง; จรีพร เรืองศรี; กิจการ ศุภมาตย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์; คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
2549โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus Linn.) และการผลิตวัคซีนต่อเชื้อสเตรปโตคอคคัสกิจการ ศุภมาตย์; วุฒิพร พรหมขุนทอง; จรีพร เรืองศรี; นพรัตน์ แท่นมาก; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2549ผลของแหล่งสารสีธรรมชาติต่อการเร่งสีและความต้านทานต่อความเครียดในกุ้งขาววุฒิพร พรหมขุนทอง; สุภฎา คีรีรัฐนิคม; กิจการ ศุภมาตย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์