Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ศึกษาการกระตุ้นการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางลำต้นของต้นกล้ายางพาราระวี เจียรวิภา; อิบรอเฮม ยีดำ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2550การใช้แบบจำลองการผลิตพืชเพื่อการประเมินปริมาตรไม้และมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของยางพาราอิบรอเฮม ยีดำ; ระวี เจียรวิภา; สายัณห์ สดุดี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2553รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการวิจัยในสภาพสวนเพื่อสร้างนวัตกรรมของระบบกรีดยางพาราในจังหวัดสงขลาสายัณห์ สดุดี; อิบรอเฮม ยีดำ; ระวี เจียรวิภา; สมยศ ทุ่งหว้า; บัญชา สมบูรณ์สุข; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินศักยภาพการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพาราและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราในพื้นที่นาร้างระวี เจียรวิภา; อิบรอเฮม ยีดำ; พีรยุทธ ภักดีวานิช; บุญจอง วงศ์มณี; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2553รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการปรับปรุงระบบกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางของยางพาราสายัณห์ สดุดี; อิบรอเฮม ยีดำ; ระวี เจียรวิภา; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์