Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 961-963 of 963 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544โครงการผลของการให้น้ำต่อการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันธีระพงศ์ จันทรนิยม; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์; ประกิจ ทองคำ; Faculty of Natural Resources (Faculty secretary office); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานเลขานุการคณะ; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2562ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของระบบวนเกษตรยางพารา ที่ปฏิบัติดีในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยวิโชติ จงรุ่งโรจน์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ
2563ผลของระยะเวลาการเก็บรักษา ระยะเวลาการให้ความร้อน และน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1วิชัย หวังวโรดม; นาฎอนงค์ เมืองนาโพธิ์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์