Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 81-90 of 963 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส้มโชกุน (Citrus reticulata Blanco) และการปลูกถ่ายยีนด้วยอะโกรแบคทีเรียสนธยา หนูด้วง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พืชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพืชศาสตร์
2545อิทธิพลของต้นตอส้มการเจริญเติบโตของกิ่งพันธุ์ส้มจุก (Citrus reticulata blanco)สุธีรา ถาวรรัตน์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พืชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพืชศาสตร์
2536เทคนิคการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาในเขตร้อนชื้นกาญจนา สุวรรณสินธุ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพืชศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พืชศาสตร์)
2535ผลของการใช้เชื้อไรโซเบียมและปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.5วานิช อำภาวรรณ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพืชศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พืชศาสตร์)
2541การศึกษาการปลูกถ่ายยีนใบมังคุดด้วยอะโกรแบคทีเรีย (Agrobacterium spp')สมปอง เตชะโต; วิทูล ไชยภักดี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พืชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพืชศาสตร์
2549ผลของเอนไซม์ไฟเตสต่อประสิทธิภาพการย่อยอาหารในวัตถุดิบพืช 5 ชนิด ในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus x O. mossambicus)จิรวัฒน์ ทัดแก้ว; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2545ผลของเอนไซม์ไฟเตสและอนินทรีย์ฟอสเฟตต่อการใช้ฟอสฟอรัสในปลานิลแปลงเพศ (Oreochromis niloticus Linn.)มนต์สรวง ยางทอง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2550ผลของบีเทนต่อการเจริญเติบโต ความต้านทานโรค และสมดุลของเหลวในกุ้งขาวธัชนนท์ พ้นภัย; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์)
2545วัฏจักรชีวิตและการใช้ทรัพยากรร่วมกันของตัวอ่อนแมลงปอในบริเวณทะเลน้อย จังหวัดพัทลุงกิตติยาภรณ์ บัวเพ็ชร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2547การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในหน้าวัว (Anthurium spp.)ธัญญาพร สุสานนท์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพืชศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พืชศาสตร์)