กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4836
ชื่อเรื่อง: บทบาทของศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศรัณยา บุนนาค
คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
คำสำคัญ: ศาสนากับสังคม
วันที่เผยแพร่: 2526
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4836
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:460 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
61670.pdf646.01 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น