กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4633
ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมการจัดการความเครียด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Stress Management Behaviors and Related Factors among Nursing Students, Faculty of Nursing, Prince of Songkla lUniversity.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วันดี สุทธรังษี
บุญวดี เพชรรัตน์
ถนอมศรี อินทนนท์
คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ความเครียด (จิตวิทยา);การบริหารความเครียด;นักศึกษาพยาบาล สงขลา
วันที่เผยแพร่: 2547
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4633
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:001 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
279167.pdf512.32 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น