กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4591
ชื่อเรื่อง: การเจ็บป่วยของเด็กที่มารับบริการที่ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุนุตตรา ตะบูนพงศ์
อุทัยวรรณ พุทธรัตน์
เยาวณี จรูญศักดิ์
ขวัญตา บาลทิพย์
คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: เด็กวัยก่อนเข้าเรียน โรค วัจัย;ความเจ็บป่วย
วันที่เผยแพร่: 2542
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4591
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:001 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
248593.pdf2.66 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น