กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4468
ชื่อเรื่อง: การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการขยายตัวและผลกระทบต่อแหล่งน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พีระพิทย์ พืชมงคล
นาตยา จึงเจริญธรรม
รัตนา ทองย้อย
สำนักวิจัยและพัฒนา ฝ่ายข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
คำสำคัญ: อุตสาหกรรมโรงงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สงขลา;โรงงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สงขลา;ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สงขลา;นโยบายอุตสาหกรรม
วันที่เผยแพร่: 2542
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4468
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:001 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
169154.pdf13.77 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น