กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3992
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเยื่อกรองชนิดประกอบระหว่างไคโตแซนและเซลลูโลสที่ผลิตจากจุลินทรีย์ Acetobacter xylinum
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study of composite membbranes between chitosan and cellulose produced by acetobbacter xylinum
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิกุล วณิชาภิชาติ
เสน่ห์ แก้วนพรัตน์
เขมรัตน์ บัวกิ่ง
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
คำสำคัญ: ไคโตแซน;เซลลูโลส;เมมเบรน (เทคโนโลยี)
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3992
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:332 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
appen.pdf1.41 MBAdobe PDFดู/เปิด
ch4.pdf191.07 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch3.pdf664.31 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf150.7 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf125.85 kBAdobe PDFดู/เปิด
app1.pdf614.09 kBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf100.17 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf170.75 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf41.3 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น