Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.013 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ หน่วย มนุษย์กับสภาวะแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4วสันต์ อติศัพท์; วริพัสย์ แก้วฉาย; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2549การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง การใช้อุปกรณ์ในการถ่ายภาพวิชัย นภาพงศ์; รณภบ สำเภาทอง; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2549การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง เทคโนโลยีทางการพิมพ์วิชัย นภาพงศ์; ธเนศ หาญใจ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2549ผลของการเรียนโดยบทเรียนแบบ HyperQuest ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3คณิตา นิจจรัลกุล; พนัดดา เทพญา; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2549การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ หน่วยการจัดสภาพแวดล้อมใหม่เพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีวสันต์ อติศัพท์; กูอันนูวาร์ ศรีระเด่น; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา