Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 10 (Search time: 0.009 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง เครื่องมือและวัสดุในการผลิตรายการวิทยุสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีสุวรรณ โชติการ; คณะศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
2545การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง การศึกษาทางไกลสุกรี แวววรรณจิตร; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
2547รูปแบบการสนทนาโดยใช้ห้องสนทนาของบทเรียนบนเว็บ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีคณิตา นิจจรัลกุล; ดลพรรณ ภู่เจริญยศ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2547การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องทักษะทางเทคโนโลยีการศึกษา ในวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วสันต์ ชี่วะสาธน์; ศุภราภรณ์ ทวนน้อย; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2548การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ส่วนของผู้สอนวิชัย นภาพงศ์; มณฑล ผลบุญ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2548การพัฒนาบทเรียนการแสวงรู้บนเว็บ หน่วยการจัดพิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษาวสันต์ อติศัพท์; โอภาส เกาไศยาภรณ์; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2545การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง ชุดการสอนวิชัย นภาพงศ์; ธีรวงศ์ วรรณะ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2547รูปแบบการใช้กระดานสนทนาของบทเรียนบนเว็บที่ส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีคณิจตา นิจจรัลกุล; พรรณี แพงทิพย์; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2550ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนผ่านห้องเรียนเสมือนที่พัฒนา ตามแนวทฤษฏีการสร้างสรรค์ความรู้ เรื่ององค์กรเอื้อการเรียนรู้พรเทพ เมืองแมน; ณัฏฐาพร รัตนคำ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2548การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา ในวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผดุงยศ ดวงมาลา; สุภิญญา อินทร์เกิด; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา