895 Research : [85] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 85
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การศึกษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว วิถีวัฒนธรรมมลายู ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาอุทิศ สังขรัตน์; ธเนศ ทวีบุรุษ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2562บทบาทผู้นำศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวมุสลิมและชาวพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญญา เทพสิงห์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2562โครงการวิจัยย่อยที่ 2 กลยุทธ์ทางการตลาดของการท่องเที่ยว เพื่อเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมมลายู ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาResearch Center For Ecotourism Integrated Management In SouthernThailand; สถานวิจัยการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ; ปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์ตระกูล; สมจิตร์ อินทมโน; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2562การศึกษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมมลายู ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาอุทิศ สังขรัตน์; ธเนศ ทวีบุรุษ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2553โครงการการย้อมสีธรรมชาติกับวัตถุดิบที่ใช้ทำผ้าจวนตานีจุรีรัตน์ บัวแก้ว; เกื้อ ฤทธิบูรณ์; โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2561มุมมองจากผู้ตามต่อการมีภาวะผู้นำแบบสร้างแรงบันดาลใจของหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่กานดา จันทร์แย้ม; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2563ลักษณะเหนือหน่วยเสียงและการเปลี่ยนแปลงของเสียงที่สะกดตามเสียงพูดในสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทยจอมขวัญ สุทธินนท์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2561สมรรถภาพทางกาย และพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาว่ายน้ำ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่นพดล นิ่มสุวรรณ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2561การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องตามวิถีอิสลามของเยาวชนมุสลิมกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกษตรชัย และหีม; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2563การปรับตัวของสหกรณ์กองทุนสวนยาง ภายใต้สภาวะวิกฤตราคายางตกต่ำนฤมล พฤกษา; มาลี สบายยิ่ง; บัญชา สมบูรณ์สุข; Faculty of Natural Resources (Agricultural Innovation and Management Division); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2550สิทธิการเข้าถึงทรัพยากรประมงของชุมชนประมงรอบทะเลสาบสงขลาเก็ตถวา บุญปราการ; วันชัย ธรรมสัจการ; ชูชาติ ผลบัณฑิต; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กลวิธีการใช้ภาษากับอุดมการณ์ในโฆษณาการเงินประเด็นการออมและการเป็นหนี้ผ่านวาทกรรมโฆษณาทางโทรทัศน์ไทยณฐ อังศุวิริยะ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2556แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลาธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร; อุทิศ สังขรัตน์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2555รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาชื่ออาหารในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ชนกพร อังศุวิริยะ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2561แนวคิดสำคัญและลักษณะเด่นด้านการใช้ภาษาไทยในวารสารสารสุขผู้สูงวัยรัชนีฉาย เฉยรอด; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ถอดบทเรียนการจัดการชุมชนทุ่งตำเสาอุทัย ปริญญาสุทธินันท์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2562รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์คนยากจนสูงอายุและการเข้าถึงความช่วยเหลือของรัฐ : กรณีศึกษาภาคใต้ศิริรัตน์ ธานีรณานนท์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม :กรณีวัดไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญญา เทพสิงห์; เก็ตถวา บุญปราการ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2561ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการในจังหวัดสงขลาวันชัย ธรรมสัจการ; เก็ตถวา บุญปราการ; สุรพงษ์ ยิ้มละมัย; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560การพัฒนาความสามารถในการเขียนระดับย่อหน้าด้านองค์ประกอบของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาทักษะการสื่อสารจอมขวัญ สุทธินนท์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 85