895 Research : [78] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 78
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การสำรวจสภาพการใช้ภาษาของเยาวชนในภาคใต้มนตรี มีเนียม; ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2557รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติงานและสุขภาวะของแรงงานครัวเรือนในครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสงขลาประวัติ เวทย์ประสิทธิ์; บัญชา สมบูรณ์สุข; วันชัย ธรรมสัจการ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2553รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมและอาชีพสราวุธ ไพฑูรย์พงษ์; ยงยุทธ แฉล้มวงษ์; สุจิตรา รอดสมบุญ; กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม; วันชัย ธรรมสัจการ; นิรัติ อิงพรประสิทธิ์; โชติกา สุขรุจิ; มณฑินี จักรสิรินนท์; ชนิดา ชัยชาติ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2558วิถีชีวิตกับสายน้ำ : กรณีศึกษาประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์ของตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาจุรีรัตน์ บัวแก้ว; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2556รายงานสรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การพัฒนาเยาวชนโดยใช้ศิลปะการแสดง : กรณีศึกษาละครเวทีเรื่อง "กากี" คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มนตรี มีเนียม; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2559การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ด้วยหลักธรรมาภิบาลฉัตรไชย รัตนไชย; ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; วิจัย กาญจนสุวรรณ; นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2558กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต: จุดกำเนิด วิวัฒนาการและผลกระทบที่มีต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนในภาคใต้ของประเทศไทยวันชัย ธรรมสัจการ; ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์; เอมอร เจียรมาศ; พิเชษ แห่งหน; อัศวลักษณ์ ราชพลสิทธิ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2552รายงานการวิจัยกระบวนการปรับเปลี่ยนกองทุนการเงินชุมชนสู่ธนาคารหมู่บ้าน: บทเรียนในอดีต และปัจจุบัน เพื่ออนาคตวันชัย ธรรมสัจการ; เก็ตถวา บุญปราการ; เอมอร เจียรมาศ; สุรพงษ์ ยิ้มละมัย; นัฏิยา ชูถึง; นัยนา มากแก้วกุล; อภิชัย สังขพันธ์; พรนค์พิเชฐ แห่งหน; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2559ปิรามิดแห่งศาสนา อำนาจ อัตลักษณ์ และชุมชน ความผูกพันระหว่างพุทธศาสนามหายาม กับชาวไทยเชื้อสายจีน นครหาดใหญ่พรทิพา บรรทมสินธุ์; เรวดี อึ้งโพธิ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2551รำลึกภาพผ่านคำบอกเล่ากองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลารัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ; สุจิตรา จรจิตร; ศรีสุพร ช่วงสกุล; กุณฑลีย์ ไวทยะวณิช; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2552ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ดลมนรรจน์ บากา; เกษตรชัย และหีม; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา); Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2555รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทผู้นำมุสลิมในการดูแลเยาวชนตามวิถีอิสลามเพื่อสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกษตรชัย และหีม; ดลมนรรจน์ บากา; ฮัสบุลเลาะ ตาเฮ; สะสือรี วาลี; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2556รายงานสรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการรังแกของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลาเกษตรชัย และหีม; อุทิศ สังขรัตน์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2555รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องปัจจัยในการพยากรณ์พฤติกรรมการรังแกของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลาเกษตรชัย และหีม; อุทิศ สังขรัตน์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2555รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการพฤติกรรมการรังแกผู้อื่นของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานีเกษตรชัย และหีม; วันชัย ธรรมสัจการ; สุรพงษ์ ยิ้มละมัย; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2555กลยุทธ์การต่อสู้ต่อรองในภาวะความขาดแคลนของชาวประมงพื้นบ้านทะเลสาบสงขลาเก็ตถวา บุญปราการ; วันชัย ธรรมสัจการ; อภิรักษ์ จันทวงศ์; เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์; ปิยะ จอมทอง; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2554การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ด้านศิลปะการแสดงอัมพร ศรประสิทธิ์; จุรีรัตน์ บัวแก้ว; สมโภชน์ เกตุแก้ว; บุษกร โกมลตรี; สุภาพร วุกถ้อง; จิตรา สายสิงห์; วาที ทรัพย์สิน; เกรียงศักดิ์ รักษาเดช; ทวนธง ครุฑ; จิราพร บัวผุด; ธิดารัตน์ ศรีเมฆารัตน์; ณฐ ย่าหลี; ศักดา มรกต; โชษิตา กิจศรีนภดล; สุพรรณพร วรรณเวช; ธวัชชัย ทองธรรมชาติ; ณัฎฐพล ช้างนรินทร์; ขรรค์ชัย วงษ์ชนะ; เทพสิน ผ่องแผ้ว; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช; Faculty of Fine and Applied Arts; คณะศิลปกรรมศาสตร์; Faculty of International Studies; คณะวิเทศศึกษา
2552รายงานการวิจัยเรื่องยุทธวิธีการวางทีมและการทำคะแนนในการแข่งขันเซปักตะกร้อ : กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35สุเมธ พรหมอินทร์; นพดล นิ่มสุวรรณ; ธีรวัฒน์ สุริยปราการ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2554รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรังแกผู้อื่นของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลาเกษตรชัย และหีม; อุทิศ สังขรัตน์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2544การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต ไขมัน และน้ำหนักตัวของนักศึกษาที่เลือกโปรแกรมทักษะฟุตบอลเตมีย์ สัจจะบุตร; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 78