732 Research : [42] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 42
Issue DateTitleAuthor(s)
2544ลักษณะบางประการในระยะวัยอ่อนของลูกปลาบู่ทรายวสันต์ ศรีวัฒนะ; อุไรวรรณ ชำนาญเวช; ธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2532ระบบการวัลคาไนซ์ของน้ำยางที่ใช้กำมะถันเป็นตัวเชื่อมโยงเพื่อทำท่อยางสายน้ำเกลือบุญธรรม นิธิอุทัย; พรพรรณ นิธิอุทัย; ปรีชา ป้องภัย; อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2542การเพิ่มคุณค่าทางอาหารของเยื่อในลำต้นสาคูเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ปีกโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์บางชนิดพรพันธ์ มณีโชติ; สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข; ธนุสรา เหล่าเจริญสุข; แขม ล่องนภา; จิราพร บำรุงรัตน์; ไพศาล สุขทองแก้ว; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2548การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปลากะพงขาวที่เก็บรักษาในน้ำแข็งและตู้ทำความเย็นอุณหภูมิ 6-8 องศาเซลเซียสอมมี เบญจมะ; พายัพ มาศนิยม; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2549ผลของฟ้าทะลายโจรในอาหารที่มีต่อสมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากของไก่เบตงปิ่น จันจุฬา; ดำรัส ชาตรีวงศ์; วินัย วารี; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2541การศึกษาอัตราการให้อาหารและความถี่การให้อาหารของการเลี้ยงปลากดเหลืองธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2549ความรู้พื้นฐานในการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลาแรดธำรงค์ อมรสกุล; สุรศักดิ์ กุลลาย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2550ศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารในระยะเริ่มแรกของลูกปลาสลิดสุรศักดิ์ กุลลาย; ธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2543การศึกษาระดับความเค็มที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลากดคังธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2548ศักยภาพการเลี้ยงปลาแรดบริเวณชายฝั่งทะเลธำรงค์ อมรสกุล; สุรศักดิ์ กุลลาย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2547ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนจากวัตถุดิบอาหารบางชนิดในอาหารปลานิลแดงเศวต ไชยมงคล; อัตรา ไชยมงคล; กฤษณ์ เตี่ยวประดิษฐ์; วรรณรัตน์ เกิดควน; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2550ชีววิทยาการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลปลาดุกอุยธำรงค์ อมรสกุล; สุรศักดิ์ กุลลาย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2550การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นเขตจังหวัดปัตตานีสมนึก สอนนอก; นพแสน พรหมอินทร์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2543การทดลองอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำด้วยอัตราความหนาแน่นต่างระดับโชคชัย เหลืองธุวปราณีต; พัน ยี่สิ้น; สมใจ เพชรมะโน; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2540การศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารในระยะเริ่มแรกของลูกปลากดเหลืองธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2543ความรู้พื้นฐานในการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลากดคังธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2549การเลี้ยงสาหร่ายผมนางเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกใหม่สำหรับชาวประมงพื้นบ้านในอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานีระพีพร เรืองช่วย; โชคชัย เหลืองธุวปราณีต; นิรัติศัย เพชรสุภา; อมมี คุณอารี; พายัพ มาศนิยม; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2538การศึกษาศักยภาพของดินบริเวณชายฝั่งอ่าวปัตตานีสำหรับการทำนากุ้งบุญส่ง ไกรศรพรสรร; วรรณา เลี้ยววาริณ; พงศ์ศักดิ์ ศรีพงศ์พันธ์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2539การศึกษาความถี่และอัตราการให้อาหารปลากระพงขาวที่เลี้ยงในบ่อดินธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2548ศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากดเหลืองบริเวณชายฝั่งทะเลพรพนม พรหมแก้ว; ธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 42