Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 14 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ชีววิทยาการเพาะขยายพันธุ์และการเตรียมพ่อแม่พันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์ปลาดุกทะเลธำรงค์ อมรสกุล; ไพรัตน์ จีรเสถียร; ทศพล พลรัตน์; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2540การศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารในระยะเริ่มแรกของลูกปลากดเหลืองธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2543ความรู้พื้นฐานในการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลากดคังธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2548ศักยภาพการเลี้ยงปลาแรดบริเวณชายฝั่งทะเลธำรงค์ อมรสกุล; สุรศักดิ์ กุลลาย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2550ศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารในระยะเริ่มแรกของลูกปลาสลิดสุรศักดิ์ กุลลาย; ธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2550ชีววิทยาการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลปลาดุกอุยธำรงค์ อมรสกุล; สุรศักดิ์ กุลลาย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2549ความรู้พื้นฐานในการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลาแรดธำรงค์ อมรสกุล; สุรศักดิ์ กุลลาย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2539การศึกษาความถี่และอัตราการให้อาหารปลากระพงขาวที่เลี้ยงในบ่อดินธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2543การศึกษาระดับความเค็มที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลากดคังธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2542รายงานการวิจัยเรื่องสภาวะทางเศรษฐกิจและการจัดการทรัพยากรประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านในจังหวัดปัตตานีซุกรี หะยีสาแม; ธำรงค์ อมรสกุล; อัญชลี กล่ำเพ็ชร; ฮูลวานี สาเรฟ; โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา