Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 14 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การศึกษาความถี่และอัตราการให้อาหารปลากระพงขาวที่เลี้ยงในบ่อดินธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2540การศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารในระยะเริ่มแรกของลูกปลากดเหลืองธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2543การศึกษาระดับความเค็มที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลากดคังธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2543ความรู้พื้นฐานในการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลากดคังธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2541การศึกษาอัตราการให้อาหารและความถี่การให้อาหารของการเลี้ยงปลากดเหลืองธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2544ลักษณะบางประการในระยะวัยอ่อนของลูกปลาบู่ทรายวสันต์ ศรีวัฒนะ; อุไรวรรณ ชำนาญเวช; ธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2554รายงานวิจัยโครงสร้างเนื้อเยื่อและฮีสโตเคมีของพัฒนาการระบบทางเดินอาหารในปลาดุกลำพันวัยอ่อน clarias nieuhofiiจินตมาศ สุวรรณจรัส; ธำรงค์ อมรสกุล; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2548ศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากดเหลืองบริเวณชายฝั่งทะเลพรพนม พรหมแก้ว; ธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2548ศักยภาพการเลี้ยงปลาแรดบริเวณชายฝั่งทะเลธำรงค์ อมรสกุล; สุรศักดิ์ กุลลาย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2550ศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารในระยะเริ่มแรกของลูกปลาสลิดสุรศักดิ์ กุลลาย; ธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม