Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 16 (Search time: 0.012 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การทดลองอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำด้วยอัตราความหนาแน่นต่างระดับโชคชัย เหลืองธุวปราณีต; พัน ยี่สิ้น; สมใจ เพชรมะโน; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2540การศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารในระยะเริ่มแรกของลูกปลากดเหลืองธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2543การศึกษาระดับความเค็มที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลากดคังธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2543ความรู้พื้นฐานในการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลากดคังธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2541การศึกษาอัตราการให้อาหารและความถี่การให้อาหารของการเลี้ยงปลากดเหลืองธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2544ลักษณะบางประการในระยะวัยอ่อนของลูกปลาบู่ทรายวสันต์ ศรีวัฒนะ; อุไรวรรณ ชำนาญเวช; ธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2542การเพิ่มคุณค่าทางอาหารของเยื่อในลำต้นสาคูเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ปีกโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์บางชนิดพรพันธ์ มณีโชติ; สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข; ธนุสรา เหล่าเจริญสุข; แขม ล่องนภา; จิราพร บำรุงรัตน์; ไพศาล สุขทองแก้ว; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2548การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปลากะพงขาวที่เก็บรักษาในน้ำแข็งและตู้ทำความเย็นอุณหภูมิ 6-8 องศาเซลเซียสอมมี เบญจมะ; พายัพ มาศนิยม; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2549การเลี้ยงสาหร่ายผมนางเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกใหม่สำหรับชาวประมงพื้นบ้านในอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานีระพีพร เรืองช่วย; โชคชัย เหลืองธุวปราณีต; นิรัติศัย เพชรสุภา; อมมี คุณอารี; พายัพ มาศนิยม; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2545การเลี้ยงไก่เบตงในหมู่บ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยสมควร ทองปราง; ปิ่น จันจุฬา; เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา; วรวิทย์ วณิชาภิชาติ; สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข; ธำรง ทองจำรูญ; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม