Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 49 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ชีววิทยาการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลปลาดุกอุยธำรงค์ อมรสกุล; สุรศักดิ์ กุลลาย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2538การศึกษาศักยภาพของดินบริเวณชายฝั่งอ่าวปัตตานีสำหรับการทำนากุ้งบุญส่ง ไกรศรพรสรร; วรรณา เลี้ยววาริณ; พงศ์ศักดิ์ ศรีพงศ์พันธ์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2549ความรู้พื้นฐานในการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลาแรดธำรงค์ อมรสกุล; สุรศักดิ์ กุลลาย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2542รายงานการวิจัยเรื่องสภาวะทางเศรษฐกิจและการจัดการทรัพยากรประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านในจังหวัดปัตตานีซุกรี หะยีสาแม; ธำรงค์ อมรสกุล; อัญชลี กล่ำเพ็ชร; ฮูลวานี สาเรฟ; โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
2549ผลของฟ้าทะลายโจรในอาหารที่มีต่อสมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากของไก่เบตงปิ่น จันจุฬา; ดำรัส ชาตรีวงศ์; วินัย วารี; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2554รายงานการวิจัยเรื่องอาหารผสมราคาถูกสำหรับการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่นแบบความหนาแน่นต่ำและความหนาแน่นสูงในบ่อเลี้ยงระบบน้ำทะเลหมุนเวียนและระบบไหลผ่านตลอดศิรุษา กฤษณะพันธุ์; สากล โพธิ์เพชร; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2555รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการคัดเลือกเอนไซม์ชอบเกลือจากแบคทีเรียเพื่อใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำบูดูปรียานุช บวรเรืองโรจน์; ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์; สาวิตรี ดือราแม; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2555การขยายพันธุ์จันทน์กะพ้อ (Vatica diospyroides symington) โดยการเพาะเลี้ยงในหลอดทดลองธีร ศรีสวัสดิ์; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2556ชีววิทยาการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลาไหลนาธำรง, อมรสกุล; พรพนม, พรหมแก้ว; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ชีววิทยาการเพาะขยายพันธุ์และการเตรียมพ่อแม่พันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์ปลาดุกทะเลธำรงค์ อมรสกุล; ไพรัตน์ จีรเสถียร; ทศพล พลรัตน์; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม