ค้นหา


Start a new search
เพิ่มตัวกรอง:

ใช้ตัวกรองเพื่อปรับปรุงผลการค้นหา


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 57
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2010Effects of Caffeine and Codeine on Pharmacokinetics and Antinociceptive Activity of Alkaloid Extract from Leaves of Kratom (Mitragyna speciosa Korth.)Sathaporn Prutipanlai; Ornchuma Botpiboon; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2011Simultaneous Determination and Method Validation of Methamphetamine and Its Metabolite Amphetamine in Rat Liver Using GC-FIDSathaporn Prutipanlai; Wijittra Kaewnam; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2551การหาปริมาณธาตุแบเรียม,แอนติโมนีและตะกั่วในเขม่าปืน โดยใช้เครื่องมือ Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) : เปรียบเทียบวิธีการเก็บตัวอย่างปรางดวง จันมุณี; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์ (นิติวิทยาศาสตร์)
2552ผลของเวลา ความชื้น และแสงแดด ต่อคุณภาพดีเอ็นเอของเส้นผมวภาภรณ์ พรหมวิกร; ปรัชญา ละงู; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2559การเปลี่ยนแปลงกล้ามเนื้อและตับ องค์ประกอบของธาตุจากเกล็ด และสารอินทรีย์ที่ระเหยได้ในซากภายหลังการตายของปลานิล (Oreochromis niloticus)การุณ ทองประจุแก้ว; ตุลาคุณ นนทพุทธ; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าแบบไม่ใช้เอนไซม์สำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์วรากร ลิ่มบุตร; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; Faculty of Science (Mathemetics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
2553การเปรียบเทียบลักษณะจำเพาะของเส้นผมระหว่างผู้ชายไทยชาติพันธุ์มาเลย์และผู้ชายไทยชาติพันธุ์จีนวราภรณ์ พรหมวิกร; ทวีภรณ์ คีรีคช; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อ และเกล็ดหลังการตายของปลานิล (Oreochromis niloticus)การุณ ทองประจุแก้ว; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2005Effect of CO2 laser and fluoride varnish on permanent tooth enamelNutthamon Wattanaroonwong; Pornpimon Withayawerasak; Terdtoon Dumrongrittamatt; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2554การตรวจสอบหาลายนิ้วมือแฝงบนวัสดุผิวเปียกโดยเทคนิค small particle reagentsภัทร อัยรักษ์; อัญชลี พราหมโน; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์