878 Research : [19] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การพัฒนาเส้นหมี่เพื่อสุขภาพที่ลดค่าพลังงานใยอาหารสูงและส่งเสริมสุขภาพระบบทางเดินอาหารสันทัด วิเชียรโชติ; ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2562โครงการวิจัย Thailand SME promotional master plan: moving towards sustainability?พิชญา บุญศรีรัตน์; เฉลิม ใจตั้ง; ทศพร มะหะหมัด; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2564การผลิตผักไฮโดรโพนิกส์คุณภาพด้วยระบบควบคุมแสงอัจฉรา เพ็งหนู; มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ; จุฑามาศ แก้วมโน; สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; บุรวิชญ์ ภมรนาค; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบจำลองการผลิตยางพาราเพื่อการดำรงชีพภายใต้ระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กร่วมกับการทำกิจกรรมทางการเกษตรอื่นในภาคใต้ฝั่งตะวันตก (จังหวัดระนอง กระบี่ พังงา และภูเก็ต)บัญชา สมบูรณ์สุข; ไชยยะ คงมณี; ปาริฉัตร รุ่งเรืองณัฐกุล; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2558รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษาอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; ปรัตถ พรหมมี; อริศรา ร่มเย็น; มีนา โสะเบ็ญอาหลี; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการความต้องการบริโภคเนื้อแพะและแกะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล)ปริญญา เฉิดโฉม; กนกพร ภาชีรัตน์; อุไรวรรณ อินทศร; ปราโมทย์ เพชรศรี; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิตอลผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้อัมพร ศรประสิทธิ์; วรรณา ประยุกต์วงศ์; ฉัตรไชย จันทร์พริ้ม; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554ผลของการปรับปรุงระบบกรีดต่อเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็กบัญชา สมบูรณ์สุข; สมยศ ทุ่งหว้า; Benedicte, Chambon; กนกพร ภาชีรัตน์; ไชยยะ คงมณี; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553รายงานผลการวิจัยการเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีการทำสวนยางพาราขนาดเล็กระหว่างเขตนิเวศยางพาราที่สูงที่ลูกคลื่นลอนลาดและที่ราบในตำบลท่าชะม่วง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลากนกพร ภาชีรัตน์; บัญชา สมบูรณ์สุข; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2552รายงานฉบับสมบูรณ์ความเสื่อมโทรมของชายฝั่งทะเลภาคใต้ : ปัญหา สาเหตุ และบทเรียนการจัดการกัลยาณี พรพิเนตพงศ์; สมัย โกรทินธาคม; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2551การสำรวจสภาพปัญหาและอุปสรรคและความต้องการในการสนับสนุนจากภาครัฐรวมทั้งความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของอุตสาหกรรมด้านการเกษตรในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT) ของไทยสุธัญญา ทองรักษ์; ปริญญา เฉิดโฉม; ปรัตถ พรหมมี; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดส้มโอในภาคใต้ภัทรวรรณ แท่นทอง; สมใจ หนูผึ้ง; ปริญญา เฉิดโฉม; ปรัตถ พรหมมี; มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาการจัดการ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2551ศักยภาพและข้อจำกัดของการผลิตข้าว เพื่อความมั่นคงของชาวนาในจังหวัดปัตตานีสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; โชติมา พรสว่าง; ไชยยะ คงมณี; นพรัตน์ ศักดิ์พันธ์; ปริญญา บัณฑิโต; วิกรม โง้วสุวรรณ; อรอนงค์ ลองพิชัย; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2551ศักยภาพของข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการศึกษาการฟื้นฟูทะเลสาบสงขลากัลยาณี พรพิเนตพงศ์; ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร; อรัญญา อัศวอารีย์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์; สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
2549การศึกษารูปแบบของสื่อและเนื้อหาเกี่ยวกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่เหมาะสมกับเกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต้ปรัตถ พรหมมี; ปริญญา เฉิดโฉม; คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
2541การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคนิคสำหรับการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมในจังหวัดนครศรีธรรมราชสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; สมพงษ์ เทศประสิทธิ์; บัญชา สมบูรณ์สุข; โสภิณ จิระเกียรติกุล; ธัญญา สุขย้อย; ศักดา เสนารักษ์; กัลยาณี พรพิเนตพงศ์; คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
2543การศึกษาเบื้องต้นเรื่อง ตลาดสินค้าเกษตรทางเลือก : กรณีศึกษาตลาดสีเขียว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวรรณา ประยุกต์วงศ์; คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการจัดตั้งภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
2546วิวัฒนาการของการใช้ประโยชน์จากที่ดินและป่าไม้" บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสุธัญญา ทองรักษ์; คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการจัดตั้งภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
2545การวางแผนเพื่อการจัดการทรัพยากรในพรุควนเคร็ง : การวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; อาแว มะแส; ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี; ปริญญา บัณฑิโต; คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการจัดตั้งภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19