Please use this identifier to cite or link to this item: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17405
Title: การผลิตผักไฮโดรโพนิกส์คุณภาพด้วยระบบควบคุมแสง
Other Titles: รายงานฉบับสมบูรณ์การผลิตผักไฮโดรโพนิกส์คุณภาพด้วยระบบควบคุมแสง
Production of quatity hydroponic vegetable by lighting control system
Authors: อัจฉรา เพ็งหนู
มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ
จุฑามาศ แก้วมโน
สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย
บุรวิชญ์ ภมรนาค
Faculty of Natural Resources (Earth Science)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
Faculty of Engineering Electrical Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Faculty of Economics (Economics)
คณะเศรษฐศาสตร์
Keywords: การปลูกพืชในน้ำยา
Issue Date: 2564
Publisher: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Abstract: This study, an experiment was carried out by planting Hydroponic culture. Three types of lettuces include green oak, red oak and filley. The aims of study were to develop a hydroponic vegetable planting kit using electronically controlled artificial lighting and to study the growth of vegetables grown in artificial light 8 hours/day It has developed five types of artificial light with wavelength and intensity for use with two growing systems, namely the wicking system and the deep root floating technique (DRFT). The wavelength 580 nm and RGB LED Strip light with 9 watts of power were suitable for growing green oak, red oak and filley seedlings during the first 7-14 days of cultivation. This condition was suitable for lettuces growing until harvesting period. Natural light must be used in conjunction with artificial light by a series of grow B2, which has a wavelength of 580 nm, a 63 watt RGB L + White LED, placed outside the building and can be used with both the widling system and the water circulation system (Deep Root floating Technique DRFT).Red oak and filley in DRFT condition, the weight and the number of leaves is higher than only natural light. However, the red oak show not clearly the red leaves. The cost of the lighting system used to produce lettuces in the circulating water system is 21.40 baht per plant, which is very high, so it might be used only during insufficient light and used in conjunction with an environmental meter that measures light intensity. It used for solution temperature and the surface temperature of the planting set in real time to reduce the cost of lighting and to adjust the environment in the plantation to suit for vegetables growing,
Abstract(Thai): ในการศึกษานี้ได้ทําการทดลองทําการปลูกผักสลัดไฮโดรโพนิกส์ โดยใช้ผักสลัด 3 ชนิด ได้แก่ กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค และฟิลเลย์ วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ที่ใช้แสงเทียม ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และศึกษาการเจริญเติบโตของผักที่ปลูกในชุดปลูกแสงเทียม โดยได้พัฒนาแสง เทียมที่มีความยาวคลื่นและความเข้มแสง 5 แบบ เพื่อใช้กับชุดปลูก 2 ระบบ คือระบบน้ําซึมซับ (Wicking System) และระบบน้ําไหลเวียน (Deep Root floating Technique, DRFT) การศึกษาพบว่า ชุดปลูก A2 ซึ่งมีความยาวคลื่น 580 นาโนเมตร แสงแบบ RGB LED Strip กําลังไฟ 9 วัตต์ มีความเหมาะสมสําหรับการ aกกล้าผักสลัดพันธุ์กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค และฟิลเลย์ ในช่วง 7-14 วันแรกของการเพาะปลูก ซึ่งทําให้ต้นกล้าผัก รลัดทั้งสามชนิดมีการเติบโตอย่างสม่ําเสมอ สําหรับการปลูกผักสลัดจนถึงระยะเก็บผลผลิต ต้องใช้แสง ธรรมชาติร่วมกับแสงเทียมโดย ชุดปลูก B2 ซึ่งมีความยาวคลื่น 580 นาโนเมตร แสงแบบ RGB L+White LED ก้าลังไฟ 63 วัตต์ วางภายนอกอาคาร และใช้ได้ทั้งกับระบบปลูกน้ําซึมซับ และระบบน้ําไหลเวียน ทําให้ผัก สลัดกรีนโอ๊ค เรดโอ๊คและฟิลเลย์เจริญเติบโตได้ดี มีน้ําหนักสุดรวม และจํานวนใบสูงกว่า การใช้แสงธรรมชาติ เพียงอย่างเดียว แต่พันธุ์เรดโอ๊คใบมีสีแดงไม่เด่นชัด และต้นทุนของระบบแสงที่ใช้ผลิตผักสลัดในระบบน้ํา ไหลเวียน เท่ากับ 21.40 บาทต่อต้น ซึ่งสูงมาก จึงควรใช้เฉพาะช่วงที่แสงไม่เพียงพอและใช้ร่วมกับเครื่องวัด สภาพแวดล้อมซึ่งวัดความเข้มแสง อุณหภูมิของสารละลาย และอุณหภูมิพื้นผิวของชุดปลูกแบบ Real time เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากระบบแสงและเพื่อปรับสภาพแวดล้อมในแปลงปลูกให้เหมาะสมกับความต้องการของผัก
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17405
Appears in Collections:210 Research
542 Research
878 Research

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
449589-abstact.pdf200.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.