Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 133 (Search time: 0.013 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ปุ๋ยของเกษตรกรชาวสวนยางในอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; ดวงพร เมียรเกิด; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำกัดสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; นิตยา เกษตรกาลาม์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อองค์กรการเงินชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; รักษ์ธรรม สังขชาติ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554ลักษณะการจ้างแรงงานของเกษตรกรเจ้าของสวนยางพาราในอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาสุธัญญา ทองรักษ์; ญาณิศา หยดย้อย; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; ชญานาท แซ่ยิบ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552การผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพของฟาร์มสุกรในจังหวัดสงขลาสุธัญญา ทองรักษ์; อภิพัฒน์ ภัทรรังรอง; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552ความเป็นไปได้ในการลงทุนทำธุรกิจลานเทปาล์มน้ำมันในอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; พรภิรมย์ แป้นขำ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552ปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจรับซื้อน้ำยางสดในตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; ภัทริน อรุโณประโยชน์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกจ้างแรงงานของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; ฮาวาริสมี เหมยา; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553พฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสุธัญญา ทองรักษ์; อิงอร รัตตัญญู; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์