ค้นหา


Start a new search
เพิ่มตัวกรอง:

ใช้ตัวกรองเพื่อปรับปรุงผลการค้นหา


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 143
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553การใช้บริการสินเชื่อเพื่อการบริโภคของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในอำเภอเมือง จังหวัดตรังสุธัญญา ทองรักษ์; ธิดารัตน์ จิตขจรไพศาล; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2550ศักยภาพของชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุงสุชิรา แก้วรักษ์; คณะเศรษฐศาสตร์ (การจัดการธุรกิจเกษตร)
2550การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรสมาชิกศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 22 จัวหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการเพาะปลูก 2548ฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร; คณะเศรษฐศาสตร์ (การจัดการธุรกิจเกษตร)
2550การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการทำไร่นาสวนผสมในอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงสุธัญญา ทองรักษ์; รุฐิรา วรรณจาโร; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูลสุธัญญา ทองรักษ์; เฉลิมพันธุ์ อุบลพงษ์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่มลูกค้าสินเชื่อธนาคารทหารไทย สาขาระโนดสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; ประจักษ์ สุวรรณรัตน์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553การศึกษาระบบตลาดไก่เนื้อในจังหวัดสตูลสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; วิชุตา หมาดหยัน; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ลักษณะการดำเนินงานและการจัดการของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ :‡bกรณีศึกษาอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; สุกานดา เพชรชาย; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2012Production efficiency analysis for white shrimp (Panaeus vannamei) aquaculture farms in Lamongan Regency, East Java Province, IndonesiaSutonya Thongrak; Riski Agung Lestariadi; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ศักยภาพทางการผลิตและการตลาดปลาน้ำจืด : กรณีศึกษาตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; ชลาลัย รัตนะ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์