ค้นหา


Start a new search
เพิ่มตัวกรอง:

ใช้ตัวกรองเพื่อปรับปรุงผลการค้นหา


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 52
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2544การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวประมง (บริเวณ) ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงศิริจิต ทุ่งหว้า; ยุคล เหมบันฑิต; อาแว มะแส; สุธัญญา ทองรักษ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2541ความเป็นไปได้ในการพัฒนาถาวรภาพทางการเกษตรในระบบสังคมเกษตรการผลิตยางพารา จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลศิริจิต ทุ่งหว้า; สมยศ ทุ่งหว้า; ยุพิณ รามณีย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2541การตัดสินใจทำการเกษตรระบบไร่นาสวนผสมของเกษตรกรใน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาสมยศ ทุ่งหว้า; ประสงค์ หนูแดง; ศิริจิต ทุ่งหว้า; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2554การประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรครากขาวในยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยอยุทธ์ นิสสภา; เสมอใจ ชื่นจิตต์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2561รายงานวิจัยองค์ประกอบการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำประมงพื้นบ้านของชุมชนลิฟัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังอภิญญา รัตนไชย; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2553การปรับตัวทางเศรษฐกิจสังคมและการผลิตของระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กภายใต้การใช้ระบบกรีดที่แตกต่างกันในจังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; กนกพร ภาชีรัตน์; ไชยยะ คงมณี; Chambon, Benedicte; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบจำลองการผลิตยางพาราเพื่อการดำรงชีพภายใต้ระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กร่วมกับการทำกิจกรรมทางการเกษตรอื่นในภาคใต้ฝั่งตะวันตก (จังหวัดระนอง กระบี่ พังงา และภูเก็ต)บัญชา สมบูรณ์สุข; ไชยยะ คงมณี; ปาริฉัตร รุ่งเรืองณัฐกุล; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2532ระบบการทำฟาร์ม : ระบบข้าวนาปี-การปลูกผัก-การทำสวนยาง หมู่ที่ 8 ต. บางเหรียง กิ่ง อ. ควนเนียง จังหวัดสงขลาศิริจิต ทุ่งหว้า; สมยศ ทุ่งหว้า; อาแว มะแส; สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2547การตัดสินใจทำการเกษตรระบบไร่นาสวนผสมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงศิริจิต ทุ่งหว้า; บัญชา พุทธวาศรี; อาแว มะแส; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2540ความรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับสารฆ่าแมลงและการใช้วิธีปฏิบัติเกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา; จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; จิราพร เพชรรัตน์; ทวีพร บัวทอง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร