Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2540ความรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับสารฆ่าแมลงและการใช้วิธีปฏิบัติเกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา; จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; จิราพร เพชรรัตน์; ทวีพร บัวทอง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2534การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้านชีวกายภาพ ด้านเศรษฐกิจสังคมต่อระบบทำการเกษตร และการยอมรับนวัตกรรมการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรในและนอกเขตชลประทาน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงศิริจิต ทุ่งหว้า; สมยศ ทุ่งหว้า; ชัยวัฒน์ โพธิพงศา; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2528ลักษณะที่แตกต่างระหว่างเกษตรกรที่ยอมรับนวกรรมกับเกษตรกรที่ไม่ยอมรับนวกรรม : ศึกษากรณีการปลูกข้าวพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงเกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร