Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 20 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวประมง (บริเวณ) ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงศิริจิต ทุ่งหว้า; ยุคล เหมบันฑิต; อาแว มะแส; สุธัญญา ทองรักษ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2541ความเป็นไปได้ในการพัฒนาถาวรภาพทางการเกษตรในระบบสังคมเกษตรการผลิตยางพารา จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลศิริจิต ทุ่งหว้า; สมยศ ทุ่งหว้า; ยุพิณ รามณีย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2541การตัดสินใจทำการเกษตรระบบไร่นาสวนผสมของเกษตรกรใน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาสมยศ ทุ่งหว้า; ประสงค์ หนูแดง; ศิริจิต ทุ่งหว้า; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2547การตัดสินใจทำการเกษตรระบบไร่นาสวนผสมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงศิริจิต ทุ่งหว้า; บัญชา พุทธวาศรี; อาแว มะแส; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2540ความรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับสารฆ่าแมลงและการใช้วิธีปฏิบัติเกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา; จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; จิราพร เพชรรัตน์; ทวีพร บัวทอง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2549การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของชุมชนชาวนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาศิริจิต ทุ่งหว้า; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2547การยอมรับเทคโนโลยีด้านการจัดการสวนลองกองของเกษตรกรในอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล; มงคล หลิม; ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล; อำมร อินนุรักษ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2548การปรับตัวของระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กที่มีไม้ผลร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย : กรณีศึกษา 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลาธวัชชัย เหลืองอร่าม; ปรัตถ พรหมมี; วราวุธ ชูธรรมธัช; รจเรข หนูสังข์; บัญชา สมบูรณ์สุข; ปริญญา เฉิดโฉม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2549ระบบสังคมเกษตรและระบบการทำฟาร์มในพื้นที่ที่มีการทำนาเป็นหลักของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : กรณีศึกษาในอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุงอาแว มะแส; วีระชาติ เงินถาวร; สมยศ ทุ่งหว้า; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2541ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและความถาวรขององค์กรเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ : กรณีศึกษาในจังหวัดสงขลาอภิญญา รัตนไชย; บัญชา สมบูรณ์สุข; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร