Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562ความหลากหลายและศักยภาพการเจริญเติบโตของพืชวงศ์ปาล์มภายใต้สภาพแวดล้อมสวนยางพาราในภาคใต้ระวี เจียรวิภา; สุรชาติ เพชรแก้ว; อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2557รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการประเมินระดับธาตุอาหารหลักในดินและในใบยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ดอนและที่ลุ่มสุรชาติ เพชรแก้ว; สายัณห์ สดุดี; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2551แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่จากยางพาราเป็นปาล์มน้ำมันและศักยภาพการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เชาวน์ ยงเฉลิมชัย; ณัลลิกา โตจินดา; สุจรรยา พงศ์สวรรค์; สุรชาติ เพชรแก้ว; ชาญชัย ธนาวุฒิ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2548การปรับปรุงดินและความต้องการธาตุอาหารของลองกองจำเป็น อ่อนทอง; จำเป็น อ่อนทอง; สุรชาติ เพชรแก้ว; มงคล แซ่หลิม; จรัสศรี นวลศรี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารพืชในช่วงการพัฒนาในรอบปีของต้นยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ดอนและที่ลุ่มในภาคใต้ของประเทศไทยสุรชาติ เพชรแก้ว; สายัณห์ สดุดี; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาพืชศาสตร์
2555รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ความต้องการธาตุอาหารพืชของต้นมังคุด (Garcinia mangostana L.) ในช่วงการพัฒนาในรอบปีสุรชาติ เพชรแก้ว; สายัณห์ สดุดี; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์