000 Research : [208] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 208
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การวิจัยและพัฒนา เยียวยา สมานฉันท์ และสร้างสรรค์ชุมชนสุขภาวะชายแดนใต้วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์; ฤสา แม็คแนล; สล้าง มุสิกสุวรรณ; เกรียงศักดิ์ ดำชุม; มายือนิง อิสอ; คณะแพทยศาสตร์ หน่วยระบาดวิทยา; Faculty of Sciecnce and Technology (Mathematics and Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
2556การสร้างชุดทดลองการหาพลังงานกลที่ถูกดูดกลืนของวัสดุชดาภัษท สุดศิริ, ที่ปรึกษาโครงการ; ณัฐวัฒน์ จำปา; สำนักงานวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี. ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
2562การจัดการทางวัฒนธรม : การแพทย์แผนไทยตำบลตะบึ้ง ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขวัญเรือน บุญกอบแก้ว; บุญเรือน บำรุงชู; นิปาตีเมาะ หะยีหามะ; ประสิทธิ์ รัตนมณี; นราวดี โลหะจินดา; จิดาพร แสงนิล; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2555งานสังเคราะห์เรื่อง การจัดท่าให้นมบุตรสำหรับมารดาหลังผ่าท้องทำคลอด บูรณาการงานประจำสู่งานวิจัยนูรีฮา ฤทธิ์หมุน
2561การผลิตไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากรำข้าวสันทัด วิเชียรโชติ
2557รายงานวิจัยสภาพการดำเนินการและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังปิติกานต์ สังขพันธ์
2557การวิเคราะห์แบบจำลองสำหรับปัญหาเงินทุนสำรองน้อยสุดในบริษัทประกันภัยครรชิต เชื้อขำ
2559ทรรศนะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาแบบเชิญชวนสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
2560พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ
2013-08-30Flexural creep behavior of composites from polypropylene and rubberwood flourRatanawilai, Thanate
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาสูตรตำรับแอมโฟเทอริซิน บี โดยบรรจุในอนุพันธ์ของไขมันเพื่อเตรียมเป็นยาผงแห้งสำหรับฉีดและพ่นละอองฝอยเอกวัฒน์ ทวีทอง; วิไลพร บัวทอง; วิกรม ช่างสาน; ธีระพล ศรีชนะ
2557รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคใต้อำนาจ สุคนเขตร์; พิเชษฐ เพียรเจริญ
2558คุณภาพการบริการที่คาดหวังและที่รับรู้ของลูกค้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวันดี ชัยวงศ์
2558การพัฒนาระบบบริหารจัดการคลินิกทำแผล ฉีดยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จรูญ แก้วมี
2555ความคาดหวังของผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาต่อบทบาทการส่งเสริมการบริหารงานเอกสาร ข้อมูลทางวัฒนธรรมของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา; อ้อมใจ, วงษ์มณฑา
2556การศึกษาการจัดการหลักสูตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา; อ้อมใจ, วงษ์มณฑา; เรชา, ชูสุวรรณ
2556ระดับความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง; พิรญาณ์, รัตน์น่วม
2554ความต้องการด้านการอบรมอาชีพระยะสั้นของเยาวชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง; กัลพฤกษ์, พลศร; จารุพรรณ, มียิ้ม
2012The country of origin effects on purchase intention of Thai consumers: the moderating of trusting beliefs and brand equityPiyakarn Supanchanaburee; Pongsakorn Pitchayadol
2555การประยุกต์กลยุทธ์ทางการตลาดในการพัฒนาการบริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังอุไร ไปรฮูยัน
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 208