000 Research : [128] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 128
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษาด้านอาสาพัฒนาปีงบประมาณ 2539 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่สุกรี เมฆทันต์
2561การวิจัยและพัฒนา เยียวยา สมานฉันท์ และสร้างสรรค์ชุมชนสุขภาวะชายแดนใต้วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์; ฤสา แม็คแนล; สล้าง มุสิกสุวรรณ; เกรียงศักดิ์ ดำชุม; มายือนิง อิสอ; คณะแพทยศาสตร์ หน่วยระบาดวิทยา; Faculty of Sciecnce and Technology (Mathematics and Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
2562การจัดการทางวัฒนธรม : การแพทย์แผนไทยตำบลตะบึ้ง ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขวัญเรือน บุญกอบแก้ว; บุญเรือน บำรุงชู; นิปาตีเมาะ หะยีหามะ; ประสิทธิ์ รัตนมณี; นราวดี โลหะจินดา; จิดาพร แสงนิล; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2555งานสังเคราะห์เรื่อง การจัดท่าให้นมบุตรสำหรับมารดาหลังผ่าท้องทำคลอด บูรณาการงานประจำสู่งานวิจัยนูรีฮา ฤทธิ์หมุน
2561การผลิตไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากรำข้าวสันทัด วิเชียรโชติ
2557การวิเคราะห์แบบจำลองสำหรับปัญหาเงินทุนสำรองน้อยสุดในบริษัทประกันภัยครรชิต เชื้อขำ
2560พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ
2013-08-30Flexural creep behavior of composites from polypropylene and rubberwood flourRatanawilai, Thanate
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาสูตรตำรับแอมโฟเทอริซิน บี โดยบรรจุในอนุพันธ์ของไขมันเพื่อเตรียมเป็นยาผงแห้งสำหรับฉีดและพ่นละอองฝอยเอกวัฒน์ ทวีทอง; วิไลพร บัวทอง; วิกรม ช่างสาน; ธีระพล ศรีชนะ
2558คุณภาพการบริการที่คาดหวังและที่รับรู้ของลูกค้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวันดี ชัยวงศ์
2558การพัฒนาระบบบริหารจัดการคลินิกทำแผล ฉีดยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จรูญ แก้วมี
2555ความคาดหวังของผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาต่อบทบาทการส่งเสริมการบริหารงานเอกสาร ข้อมูลทางวัฒนธรรมของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา; อ้อมใจ, วงษ์มณฑา
2556การศึกษาการจัดการหลักสูตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา; อ้อมใจ, วงษ์มณฑา; เรชา, ชูสุวรรณ
2012The country of origin effects on purchase intention of Thai consumers: the moderating of trusting beliefs and brand equityPiyakarn Supanchanaburee; Pongsakorn Pitchayadol
2547พัฒนาการการทำนาเกลือและการค้าเกลือที่ปัตตานีนราวดี, โลหะจินดา
2013-08-30Optimal formulation of recycled polypropylene/rubberwood flour composites on hardness propertyRatanawilai, Thanate
2012-10-01Effect of Turning Parameters on Surface Roughness of Aluminum Casting Semi-SolidRatanawilai, Thanate; Boonrawd, Wimon
2013-02-14Composites from recycled polypropylene and rubberwood flour: Effects of composition on mechanical propertiesHomkhiew, Chatree; Ratanawilai, Thanate; Thongruang, Wiriya
2012-11-01Application of a quality function deployment technique to design and develop furniture productsHomkhiew, Chatree; Ratanawilai, Thanate; Pochana, Klangduen
2553ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐสมสมัย สุธีรศานต์; วัชรีย์ จงไพบูลย์พัฒนะ; Songklanagarind Hospital; โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 128