Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 224 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2558คุณภาพการบริการที่คาดหวังและที่รับรู้ของลูกค้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวันดี ชัยวงศ์
2535?]การวิจัยสำรวจเอกสารการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระหว่าง พ.ศ. 2521-2532)รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ
2536การติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริการการศึกษานอกระบบโรงเรียนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชิดชนก เชิงเชาว์; เบญจนาฏ ดวงจิโน
2544รายงานการวิจัยการใช้บริการสื่อโสตทัศน์ในฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่จินตา พิทักษ์; สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
2541ค่านิยมของหัวหน้างาน : ศึกษาเฉพาะกรณีหัวหน้างานของสำนักงานอธิการบดี และหัวหน้างานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บัณฑิต คงอินทร์; สำนักงานอธิการบดี
2544การพัฒนารูปแบบในการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดขนิษฐา นาคะ; โขมพักตร์ มณีวัต; แน่งน้อย ม่วงแก้วงาม; อรพินธ์ นฤบาล; สายพิณ ปานบำรุง; ประณีต ส่งวัฒนา; คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2538ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการซีดี-รอม ในฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่สายพิณ วิไลรัตน์; สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
2545ปัญหาในการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สุชาดา หอศิริธรรม; เมตตา ชุมอินทร์; สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่
2537การวิเคราะห์บริการยืมระหว่างห้องสมุด ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ปี 2536รัชนีกร จินตวงศ์; สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
2537รายงานการศึกษาเรื่องความต้องการสารนิเทศเพื่อการศึกษาฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ของผู้สนใจในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงรัชนีกร จินตวงศ์; สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร