Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 145 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2558คุณภาพการบริการที่คาดหวังและที่รับรู้ของลูกค้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวันดี ชัยวงศ์
2535?]การวิจัยสำรวจเอกสารการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระหว่าง พ.ศ. 2521-2532)รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ
2536การติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริการการศึกษานอกระบบโรงเรียนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชิดชนก เชิงเชาว์; เบญจนาฏ ดวงจิโน
2544การพัฒนารูปแบบในการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดขนิษฐา นาคะ; โขมพักตร์ มณีวัต; แน่งน้อย ม่วงแก้วงาม; อรพินธ์ นฤบาล; สายพิณ ปานบำรุง; ประณีต ส่งวัฒนา; คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2548กาวจากน้ำยางกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับพอลิเมทิลเมทาคริเลทสุเชษฐ์ พรหมเดช; อาซีซัน แกสมาน; เจริญ นาคะสรรค์;
2543รายงานการประเมินโครงการจ้างบัณฑิตเพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำสถานีตำรวจสุจิตรา จรจิตร; บพิธ จารุพันธ์; วัน เดชพิชัย; กมล ส่งวัฒนา; วันชัย ธรรมสัจการ; จตุพร บานชื่น; สุรพันธ์ เพชราภา; โชคชัย วงษ์จินดา; อมรา ศรีสัจจัง
2540หัตถกรรมพื้นบ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีผลิตภัณฑ์กระจูดจุรีรัตน์ บัวแก้ว; สมบูรณ์ ธนะสุข;
2548การรวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านในจังหวัดปัตตานีสุธี เทพสุริวงค์; เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2549รูปแบบการจัดการทางสังคมของชุมชนชาวพุทธวัดมุจลินทวาปีวิหารเพื่อดำรงอยู่ด้านประเพณี และวัฒนธรรมในสถานการณ์ปัจจุบันชนิศร์ ชูเลื่อน; อำพร มณีเนียม; ประสิทธิ์ รัตนมณี; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2548การศึกษาผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินชาวใต้ที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวใต้วุฒิ วัฒนสิน; ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์; สน วัฒนสิน; ภราดร จันทร์กลิ่น; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา