Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.021 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2538ความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการจัดที่พัก ภายในมหาวิทยาลัยและที่พักเอกชนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่สุพัตรา วิจิตรโสภา;
2546ความพึงพอใจและความต้องการการบริการรักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่สุพัตรา วิจิตรโสภา; สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา
2546แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา : กรณีศึกษานักศึกษาในหอพักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่สุพัตรา วิจิตรโสภา; สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา
2548ประเมินผลการจองหอพักนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่สุพัตรา วิจิตรโสภา; สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา
2545ความต้องการพักในหอพักมหาวิทยาลัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่นิดา วุฒิวัย; สุพัตรา วิจิตรโสภา; อารีย์ คณาวิวัฒน์ไชย; ปราณี ชุมภูทอง; สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2538การศึกษาอันดับการเลือกของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2536-2538สุพัตรา วิจิตรโสภา; อัมพร อรุณศรี; สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา