Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 10 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการไทโอยูเรียฟิล์มบนอิเล็กโทรดแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับคาพาซิทิฟอิมมูโนเซนเซอร์วรากร ลิ่มบุตร; ปณต ถาวรังกูร; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2530การหาปริมาณเอทเธอนอล โดยใช้จุลินทรีย์ปณต ถาวรังกูร; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2529การศึกษาหาปริมาณไนเทรตและไนไทร์ตในน้ำของภาคใต้เพริศพิชญ์ คณาธารณา; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2555โครงการการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างแบบพาสซีพ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; Faculty of Technology and Environment; คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2519การหาปริมาณยาฆ่าแมลงตกค้างในน้ำ ผัก และผลไม้ ที่บริโภคภายในและบริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โกมล อังกุรรัตน์; สุทัศน์ เที่ยงตรงจิตต์; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2544ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณสารอาหาร (สารประกอบไนโทรเจน) ของลุ่มน้ำบางนราด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์Takeshi Matsubara; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; Narin Boontanon; Shingo Ueda; Proespichaya Kanatharana; Eitaro Wada; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; สำนักวิจัยและพัฒนา
2519การหาปริมาณแคลเซียม แมกเนเซียม โซเดียม โปแตสเซียม และตะกั่วในนมแปลงรูป เมื่อเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและเวลาในการเก็บเพริศพิชญ์ คณาธารณา; ถนอมจิต สุวรรณศรี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2542ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในทะเลสาบสงขลารุ่งโรจน์ รัตนโอภาส; วราภรณ์ ศิรินาวิน; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2561โครงการขั้วไฟฟ้าที่ดัดแปลงด้วยนาโนคอมโพสิทของโลหะเฮกซะไซยาโนเฟอเรตและคาร์บอนรูพรุนระดับเมโซที่เรียงตัวเป็นระเบียนสำหรับการตรวจวัดซัลไฟต์อาภรณ์ นุ่มน่วม; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; ปณต ถาวรังกูร; วรากร ลิ่มบุตร; สุพัชชา ปรีชาเรืองฤทธิ์; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2559การพัฒนาเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณน้อยแบบสเตอร์บรัชสำหรับการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงปนเปื้อนปริมาณน้อยจงดี บูรณชัย; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; ปณต ถาวรังกูร; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี