ค้นหา


Start a new search
เพิ่มตัวกรอง:

ใช้ตัวกรองเพื่อปรับปรุงผลการค้นหา


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 18
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557ฤทธิ์ของสารสกัดจากขึ้นฉ่ายต่ออาการวิตกกังวลและซึมเศร้าเมื่อถูกเหนี่ยวนำด้วยการจำกัดการเคลื่อนไหวและต่อโรคพาร์กินสันเมื่อถูกเหนี่ยวนำด้วยสาร เอ็ม พี ที พีตุลาภรณ์ ว่องธวัชชัย; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา; Faculty of Science (Physiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา
2559ฤทธิ์ต้านการอักเสบของแอสตาแซนธินและแอสตาแซนธินลิโพโซมสกัดจากเปลือกกุ้งขาวในหนูเมาส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้อุ้งเท้าบวมด้วยคาร์ราจีแนนศุภิตา ธนะเศวตร; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2003Alteration of gonadotrophs in the pituitary gland druing the annual reproductive cycle of the adult female sand goby (Oxyeleotris marmoratus)Uraporn Vongvatcharanon; Faculty of Science Department of Anatomy
2552การค้นหาโปรตีนตัวบ่งชี้เพื่อวินิจฉัยมะเร็งช่องปากของคนไทยในภาคใต้วราภรณ์ พรหมวิกร; ปารมี ทองสุกใส; ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์; โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; Faculty of Medicine (Pathology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา; Faculty of Medicine (Otolaryngology Head and Neck Surgery); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
2533ความสัมพันธุ์ระหว่างการเจริญพันธุ์เพศผู้และระดับเทสโตสเตอโรน ก่อนโตเต็มวัยในแพะพื้นเมืองของไทยมณีวรรณ กมลพัฒนะ; จันทร์เพ็ญ พันธุ์สิน; สุรีย์ ชาติวัยงาม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2528ผลของเมโดรซีโปรเจสเตอโรนอะซิเตดต่อจำนวนอสุจิในระบบสืบพันธุ์ของหนูขาวเล็กเพศเมียสุรีย์ ชาติวัยงาม; ศิริกาญจน์ วิวัฒน์ศิริพงศ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2548การศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างและการแสดงออกของโปรตีนในเนื้อเยื่อผิวหนังตลอดวงจรการลอกคราบของกุ้งกุลาพรพิมล คีรีรัตน์; ประนอม อินทสโร; พินิจ ทวีธรรมเสวี; วราภรณ์ พรหมวิกร; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2551ศึกษาอิทธิพลของอายุ เพศและการออกกำลังกาย ต่อการแสดงออกของ parvalbumin ในหัวใจหนูอุราพร วงศ์วัชรานนท์; เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์; สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์; วันดี อุดมอักษร; ประเสริฐ โศภน; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา
2547โครงการศึกษาผลของ Angiotensin II โดยทำงานผ่าน AT1 receptors ต่อการเกิด apoptosis ในระบบนำสัญญาณไฟฟ้าของหัวใจของหนูขาวอุราพร วงศ์วัชรานนท์; สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์; พรพิมล คีรีรัตน์; นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด; ประนอม อินทสโร; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; คณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลทันตกรรม
2552รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดใบกระท่อมกิจจา สว่างเจริญ; สมสมร ชิตตระการ; สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ; เบญจมาศ จันทร์ฉวี; นิวัติ แก้วประดับ; อุราพร วงศ์วัชรานนท์; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์