Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 15 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาอะเลนโดรเนตในพลาสมาและปัสสาวะจากผู้ป่วยโดยวิธีแยกสารประสิทธิภาพสูงกมลทิพย์ วิวัฒนวงศา; นฤบดี ผดุงสมบัติ; ชลิตพล ณ นคร; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
2552รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของไฮดรอกซีโพรพิล-เบตา-ไซโคลเดกซทรินต่อความคงตัวของยาซิซาไพรด์ในตำรับยาน้ำสำหรับรับประทานจุติมา บุญเลี้ยง; จันทร์ผา ตันธนา; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2552รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์การผ่าเหล่าของยีนกดมะเร็งเต้านม BRCA1 ในผู้ป่วยคนไทยที่เป็นมะเร็งรังไข่ภูธร แคนยุกต์; อดิศร รัตนพันธ์; สายบัว ชี้เจริญ; วิรัช วุฒิภูมิ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี; Faculty of Medicine (Obstetrics and Gynecology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2550การสกัดแยก mast cells จากช่องท้องหนูขาวด้วยวิธีหมุนเหวี่ยงแบบลำดับชั้นเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาฤทธิ์ต้านภูมิแพ้ของสารสกัดสมุนไพรอนุศักดิ์ ศิริคติธรรม; ฐิติมา ชูโฉม; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2547การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ Streptococcus sanguis ซึ่งสร้างสารแบคทิริโอซิน ซึ่งยังยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุเจษฎี แก้วศรีจันทร์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2534การวิเคราะห์ปริมาณไดโคลฟีแนคโซเดียมจากยาเม็ดด้วยวิธีทางสเปคโตรโฟโตเมตรีนฤบดี ผดุงสมบัติ; สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์; อนันต์ ชัยกิจวัฒนะ; วิมล ตันติไชยากุล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องการเตรียมไลโปโซมของกรดไมโคฟีโนลิกและการศึกษาการซึมผ่านผิวหนังหมูนอกกายสิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; ธนภร อำนวยกิจ; กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา; เฉลิมเกียรติ สงคราม; สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบยาสูบเพื่อใช้เป็นยากำจัดศัตรูพืชในรูปแบบอิมัลชันเข้มข้นจินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์; เฉลิมเกียรติ สงคราม; ธนภร อำนวยกิจ; ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม; นิวรรณ อินทรักษา; จันทน์ผา ตันธนา; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2552รายงานการวิจัยเรื่องตัวบ่งชี้ที่จำเป็นในการประกันคุณภาพระดับภาควิชา ในมุมมองของบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เสาวนีย์ สุวรรณวงศ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2558การสังเคราะห์และประเมินอนุพันธ์ 2-(2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetamide ในการเป็นสารยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรสลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม; ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล; Vannajan Sanghirun Lee; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์