Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 18 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544ฤทธิ์การรักษาแผลกระเพาะอาหารของสาร curcumin desmethoxycurcumin และ bisdesmethoxycurcumin ในหนูขาวศิริมา มหัทธนาดุลย์; ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์; กอบกุล ตั้งสินมั่นคง; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
2554การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาอะเลนโดรเนตในพลาสมาและปัสสาวะจากผู้ป่วยโดยวิธีแยกสารประสิทธิภาพสูงกมลทิพย์ วิวัฒนวงศา; นฤบดี ผดุงสมบัติ; ชลิตพล ณ นคร; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
2552การขจัดยา vancomycim ในผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการทำการฟอกเลือดโดย continuous venovenous hemofiltrationอุษณีย์ วนรรฆมณี; กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา; พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา; วีรชัย ไชยจามร; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์; Faculty of Medicine (Medicine)
2560ฤทธิ์ของยา fusidic acid เดี่ยว และฤทธิ์เมื่อใช้ร่วมกับยาด้านจุลินทรีย์ชนิดอื่นต่อเชื้อสแตฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่ดื้อยาเมทิซิลลิน ที่มีปริมาณเชื้อสูงในหลอดทดลองสุทธิพร ภัทรชยากุล; ดิษยา วัฒนาไพศาล; ธนภร หอทิวากุล; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
2550ผลของอาหารโปรตีนสูงต่อค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาธีโอฟิลลีนในอาสาสมัครสุขภาพดีกมลทิพย์ วิวัฒนวงศา; วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
2534การศึกษาฤทธิ์สมุนไพรว่านหางจระเข้ในการรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารศิริมา พรสุวัฒนกุล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องการเตรียมไลโปโซมของกรดไมโคฟีโนลิกและการศึกษาการซึมผ่านผิวหนังหมูนอกกายสิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; ธนภร อำนวยกิจ; กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา; เฉลิมเกียรติ สงคราม; สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2537การจ่ายยารักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดย ร้านขายยาในเขตจังหวัดสงขลามาลี โรจน์พิบูลสถิตย์; โพยม วงศ์ภูวรักษ์; วันทนา เหรียญมงคล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
2550ปัญหาจากการใช้ยาของผู้ป่วยอายุรกรรมในโรงพยาบาลหาดใหญ่สุดารักษ์ แซ่ลือ; จุราพร พงศ์เวชรักษ์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
2554ความรู้และรูปแบบการรักษาโรคไมเกรนในร้านยาวรนุช แสงเจริญ; สงวน ลือเกียรติบัณฑิต; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ