ค้นหา


Start a new search
เพิ่มตัวกรอง:

ใช้ตัวกรองเพื่อปรับปรุงผลการค้นหา


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 53
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2548ผลของการจัดโปรแกรมคลายเครียดในการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนวรรณรัตน์ ศิริพงศ์; คณะแพทยศาสตร์ (อาชีวอนามัย)
2558ท่าทางการทำงานที่เป็นอันตรายและความชุกของอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างอันเกี่ยวเนื่องจากการทำงานในคนงานโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์สีลม แจ่มอุลิตรัตน์; สุวินันท์ ทวีพิริยะจินดา; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2550สภาพการทำงาน สิ่งแวดล้อมในงาน และสุขภาพของแรงงานนอกระบบ : กรณีศึกษาแรงงานโอทอป อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาศิริอร ภัทรพฤกษา; คณะแพทยศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
2548ความรุนแรงที่บุคลากรทางการพยาบาลต้องเผชิญในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง; เฉลิมรัฐ ค้ำชูชาติ; อาชีวอนามัย
2559โครงสร้างองค์ประกอบบรรยากาศความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในสายการผลิตอุตสาหกรรมอาหารฐิติวร ชูสง; อับดุลบาซิส ยาโงะ; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2003Exposure to Lead, Cadmium and Chromium among Spray Painters in Automobile Body Repair shopsBanjong Vitayavirasak; Supaporn Junhom; Charoensak Ngamtrairai; Pitchaya Tantisaeranee; Faculty of Medicine Department of Community Medicine; Faculty of Environmental Management
2001Surgical Site Infection in Songklanagarind HospitalSilom Jamulitrat; Faculty of Medicine Department of Community Medicine
2552ความตระหนักและความพร้อมต่อโครงการอนุรักษ์การได้ยินของวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีแผนกช่างอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาพิชญา พรรคทองสุข; อาทิตยา จิตจำนงค์; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2557การประเมินระดับเสียงและมรรถภาพการได้ยินของพนักงานโรงงานโม่หินฐิติวร ชูสง; รัตนาภรณ์ เพ็ชรประพันธ์; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2540ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการปฏิบัติงานในสถานีอนามัยสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน