Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 28 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การคัดเลือกลักษณะเด่นของสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อเพื่อระบุท่าทางการเคลื่อนไหวของมือชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2554การพัฒนาต้นแบบของแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าของเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย สำหรับระบบเฝ้าตรวจวัดระดับน้ำอนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์; กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์; สุระพล เธียรมนตรี; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2540ออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องศัลยกรรมไฟฟ้าชนิดใช้สารกึ่งตัวนำเพื่อใช้ในการผ่าตัดทั่วไปบุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2536ศึกษาคุณสมบัติความจุไฟฟ้าของน้ำยางธรรมชาติชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2544การพัฒนาและการตรวจจับอาการเนื้อแก้ว และยางไหลในผลมังคุดชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; สายัณห์ สดุดี; พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์; คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2532ระบบเก็บข้อมูลอัตโนมัต [i.e. อัตโนมัติ] แบบอเนกประสงค์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; สินชัย กมลภิวงศ์; มนตรี กาญจนะเดชะ; ธเนศ เคารพาพงศ์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2535เครื่องควบคุมการไหลของน้ำเกลือสำหรับผู้ป่วยชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; มณเทพ เกียรติวีระสกุล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2549การสังเคราะห์วงจรควบคุม FSMs สำหรับระบบวงจรรวมความเร็วสูงณัฎฐา จินดาเพ็ชร์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2548การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิต-ฟิสิกส์ จากอุบัติเหตุจราจรเลียง คูบุรัตน์; สุวัฒน์ ไทยนะ; พิชัย ธานีรณานนท์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2539แหล่งจ่ายไฟแบบต่อเนื่องขนาด 500 โวลต์แอมแปร์สุระพล เธียรมนตรี; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า